Επιτρέπεται οι καθηγητές να «κάνουν έφοδο» στα δωμάτια των μαθητών απροειδοποίητα ή να ψάχνουν τα πράγματά τους;

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ψάχνουν τα πράγματα των μαθητών. Στα δωμάτια οι καθηγητές έχουν το δικαίωμα να μπουν μετά από άδεια, γιατί έχουν την ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αν δεν έχει άλλη επιλογή, μπορεί ένας καθηγητής να μπει στο δωμάτιο χωρίς άδεια αν έχει σοβαρή ένδειξη ότι απειλείται η υγεία ή η ζωή του μαθητή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παραβιαστεί η ιδιωτικότητα του μαθητή.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14, παρ. 11
«Η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών»

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού (Ν. 2101/1992), άρθρο 16
«Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του»

Ποινικός Κώδικας, άρθρο 25
«Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε»