Μπορεί ο καθηγητής να μας τρώει ώρα από το διάλειμμα για να κάνει μάθημα;

Όχι.


Υπ. Απόφαση 18726/22-2-1978
«(Οι καθηγητές) οφείλουν (...) να μην παρατείνουν τη διδασκαλία μετά τη λήξη του χρόνου της διδακτικής ώρας»

Υπ. Απόφαση 6492/11-1-1983, κεφ. Γ’, παρ. 1
«Οι καθηγητές (...) εφαρμόζουν πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς να παραβιάζουν ούτε την ώρα έναρξης ούτε την ώρα λήξης του μαθήματος».