Επιτρέπεται σε ένα ιδιωτικό σχολείο να κάνουν οι μαθητές περισσότερες ώρες μαθημάτων από το δημόσιο; (Π.χ. περισσότερες ώρες κατεύθυνσης και λιγότερες ώρες γυμναστικής;)

Όχι, δεν επιτρέπεται στα ιδιωτικά σχολεία να μειώνουν τις ώρες κανενός μαθήματος. Αυτό που επιτρέπεται, μετά από έγκριση του Υπουργείου, είναι να προσθέσουν 5 έξτρα ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους σε συγκεκριμένα μαθήματα που ήδη υπάρχουν στο πρόγραμμα.

Εγκύκλιος 21890/Γ2/01-03-2012 - Διαδικασίες και όροι παρέκκλισης ωρολογίου προγράμματος στα ιδιωτικά σχολεία
«(...) α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Πέραν των σαράντα (40) ωρών μπορεί να διατίθεται χρόνος μόνο για Βιβλιοθήκη, Ομίλους-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθλητικές Δραστηριότητες κ.λ.π. (…) γ) Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα υπερβαίνει τις επτά (07) ώρες ημερησίως, οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται: είτε το μεσημέρι (με διακοπή από 15΄ έως 30΄ για να μπορούν οι μαθητές να σιτίζονται και να ξεκουράζονται πνευματικά), είτε σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα. (…) ε) Οι παρεκκλίσεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των ωρών διδασκαλίας των άλλων διδασκομένων μαθημάτων. (…) 3. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεκκλίσεις θα αναφέρονται σε αύξηση και όχι σε μείωση των ωρών που προβλέπονται από το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα. (…) 4. Ο ανώτατος αριθμός ωρών, για τον οποίον μπορεί να ζητηθεί άδεια παρέκ- κλισης, προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκά- στοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αιτήσεις, στις οποίες ζητείται αύξηση ωρών πέραν της προανα- φερόμενης διαφοράς, απορρίπτονται»