Στο σχολείο μου υπάρχει κάμερα που κοιτάει την είσοδο. Είναι νόμιμο αυτό;

Όχι. Η ύπαρξη κάμερας σε σχολείο απαγορεύεται, είτε καταγράφει εικόνα είτε απλώς τη μεταδίδει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί ειδική άδεια σε ένα σχολείο για να τοποθετήσει κάμερα σε απομακρυσμένα μέρη του. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει κάμερα πρέπει να συνοδεύεται με εμφανή ενημερωτική πινακίδα που ενημερώνει για τον χώρο βιντεοσκόπησης και το ωράριο λειτουργίας της.

Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/2011), άρθρο 18, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
«1. Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών (βλ. και Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής). 2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι μαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται»