Επιτρέπεται ο καθηγητής να με προσβάλλει (π.χ. να με βρίσει);

Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση να σέβεται την προσωπικότητα των μαθητών και να αποφεύγει τις έντονες επιπλήξεις. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας η συμπεριφορά αυτή συνιστά αναξιοπρεπή διαγωγή εντός της υπηρεσίας (ΣτΕ 3463/75).


Υπ. Απόφαση 18726/22-2-1978
«Οι καθηγητές οφείλουν σεβασμό στην προσωπικότητα των μαθητών και πρέπει να αποφεύγουν τις έντονες επιπλήξεις μπροστά σε άλλουςσυμμαθητές τους, ιδιαίτερα δε τις σωματικές κυρώσεις»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 36, παρ. 4
«(Οι καθηγητές) συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά»

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107
«1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους»