Εκτός σχολείου, επιτρέπεται ο καθηγητής να χτυπήσει ή να προσβάλλει μαθητή;  

Όχι. Ο καθηγητής (όπως και ο μαθητής) έχει υποχρέωση να φέρεται σωστά τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. 

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 27, παρ. 1
«Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης»

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 109, παρ. 2
«2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: (…) δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλλ ηλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας»