Επιτρέπεται ο καθηγητής να κλειδώσει τους μαθητές μέσα στην τάξη (π.χ. μέχρι να ομολογήσει κάποιος από αυτούς ότι έκανε μία ζημιά);  

Όχι. Πρώτον, γιατί δεν επιτρέπεται να μένουν στην τάξη μαθητές χωρίς επιτήρηση (είτε στο μάθημα είτε στο διάλειμμα). Δεύτερον, γιατί οι καθηγητές έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν συγκεκριμένες ποινές στους μαθητές και η στέρηση ελευθερίας δεν είναι μία από αυτές. Τρίτον, γιατί η στέρηση της ελευθερίας ενός ανθρώπου να κινηθεί είναι παράνομη παρακράτηση σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.


Προεδρικό Διάταγμα 201/1998,  άρθρο 13, παρ. 2
«Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές»

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 27
«Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προησκούσης κατά την έννοιαν της παρ. 3 του άρθρ. 26 του παρόντος Π.Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις: α) παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.»

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5, παρ. 3
«H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλοτρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος»

Ποινικός Κώδικας, άρθρο 325
«Όποιος με πρόθεση κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέλησή του ή του στερεί με άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιμωρείται με φυλάκιση και αν η κατακράτηση διήρκεσε μακρό χρονικό διάστημα, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών»