Επιτρέπεται να μας βάζει ο καθηγητής να διορθώνουμε εμείς τα διαγωνίσματα των συμμαθητών μας;  

Όχι. Η διόρθωση των γραπτών είναι δική του δουλειά. Η ανάθεση της δουλειάς του σε εσάς θεωρείται «ατελής εκπλήρωση του υπαλληλικού καθήκοντος» σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3134/70).

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107
«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) στ) η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκ πλήρωση του καθήκοντος»