Στις εξετάσεις επιτρέπεται ο καθηγητής που κάνει επιτήρηση στο άλλο τμήμα να τους αφήνει να αντιγράφουν, ενώ στο δικό μας όχι;

Όχι. Η διευκόλυνση από καθηγητή προς μαθητή με σκοπό να αντιγράψει στις εξετάσεις είναι πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3134/70).

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107
«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως: (…) στ) η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκ πλήρωση του καθήκοντος»