Επιτρέπεται ο καθηγητής να μας μιλάει υπέρ κάποιου κόμματος;

Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση λόγω της θέσης του να μην εκφράζεται την ώρα του μαθήματος ούτε υπέρ ούτε κατά οποιουδήποτε κόμματος.

Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 29, παρ. 3
«Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου»