Επιτρέπεται να δίνουν αποβολή σε 5 μαθητές επειδή δεν ξέρουν ποιος φταίει;

Όχι. Η ομαδική αποβολή απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει προσωπική ευθύνη ενός μαθητή για να τιμωρηθεί για κάτι.

Εγκύκλιος Γ2/6563/21-11-1996
«Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ομαδική αποβολή μαθητών από τα μαθήματα τους, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαιδαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους στόχους της εκπαίδευσης. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προσωπική τους ευθύνη και η παρέκκλιση τους από την «προσήκουσα διαγωγή », όπως αυτή περιγράφεται στο Π.Δ. 104/79»