Έχει δικαίωμα ένας μαθητής να γνωρίζει για ποιο λόγο πήρε αποβολή;

Ναι. Κάθε αποβολή (ωριαία, ημερήσια ή πολυήμερη) πρέπει να είναι γραπτώς αιτιολογημένη. Ο κηδεμόνας μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση και αντίγραφο της αιτιολόγησης της ποινής το οποίο ο διευθυντής οφείλει να το παρέχει.

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 36, παρ. 9
«(Οι καθηγητές) μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους»

Νόμος 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), άρθρο 107, παρ. 1
«Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως (...) ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, ιγ) η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών, ιδ) η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων (...) κβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες»