Επιτρέπεται να δίνεται αυτόματα ημερήσια αποβολή σε μαθητή που συμπλήρωσε 3 ωριαίες αποβολές;

Όχι. Για κάθε αποβολή πρέπει να υπάρχει κάποιο παράπτωμα το οποίο περιγράφεται γραπτώς στο ποινολόγιο. Δεν μπορείτε να τιμωρηθείτε για το ίδιο παράπτωμα και με ωριαία αποβολή και με ημερήσια.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 28 παρ. 2
«Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθ. 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον Δ/ντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού».