Επιτρέπεται να σε βγάλει από την τάξη ένας καθηγητής και να σημειώσει «απουσία» αντί για «ωριαία αποβολή»;

Όχι. Ο καθηγητής παραβιάζει τα καθήκοντά του. Οφείλει να σημειώσει «ωριαία αποβολή» και να κάνει γραπτή αιτιολόγηση στο Ποινολόγιο. Αν ο καθηγητής δεν ακολουθήσει την τυπική διαδικασία, η απουσία που σημειώθηκε είναι άκυρη και πρέπει να σβηστεί από τον Σύλλογο των Καθηγητών στη συνεδρίαση που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.

Εγκύκλιος Γ2/5098/18-09-1992
«Επειδή κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η παράλειψη ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικής εκτελεστής πράξεως» και «η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι νόμιμη, όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόμενοι από τους νόμους στις διοικητικές ενέργειες», παρακαλούμε κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίας απομακρύνσεως ή της αποβολής από τα μαθήματα) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για μεν τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ από το άρθρο 31 του Π.Δ. 294/79 ,για δε τα Γυμνάσια και τους λοι- πούς τύπους Λυκείων από τις διατάξεις της § 2γ`; του άρθρου 28 του Π.Δ. 104/79. Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόμενες απουσίες θεωρούνται μη νόμιμες και δεν πρέπει να προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενός μαθητή κατά τον ετήσιο χαρακτηρισμό της φοίτησης του»