Επιτρέπεται να με διώξουν από το σχολείο;

Ναι, αν αποφασιστεί από το Σύλλογο η «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος» και τεκμηριώνεται ότι εξαντλήθηκαν προηγουμένως οι παιδαγωγικές μέθοδοι απέναντι στον μαθητή και ότι η αλλαγή αυτή είναι προς όφελός του.

Εγκύκλιος 141522/Γ2/9-11-2010
«Οι σχολικές κυρώσεις (…) πρέπει να επιβάλλονται κλιμακωτά. (…) Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την αλλαγή σχολικού περιβάλλον- τος επισημαίνουμε τα εξής: (…) θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον συγκεκριμένο μαθητή και αναλυτική αναφορά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν πριν την υιοθέτηση της τελευταίας κατά σειρά κύρωσης (…) Θα πρέπει να τηρείται ειδική και επαρκής αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της ποινής. (...) Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος μαθητής θα ωφεληθεί από την αλλαγή αυτή. (...) Η επιβολή της κύρωσης της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να ανακοινώνεται δημόσια ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία της επιβαλλόμενης κύρωσης και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του μαθητή».