Πόσες απουσίες μπορώ να δικαιολογήσω και πώς;

Οι απουσίες ενός μαθητή μπορούν να δικαιολογηθούν:
α) Από γιατρό
β) Από τον κηδεμόνα του
γ) Από τον Σύλλογο των Καθηγητών

Ο κηδεμόνας έχει δύο περιορισμούς. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει:
α) Πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες
β) Πάνω από 10 ημέρες συνολικά τον χρόνο

Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Με πρόσφατο νόμο, αποφασίστηκε ότι απουσίες μπορεί να δικαιολογεί και ο Σύλλογος των καθηγητών του σχολείου για:
α) λόγους υγείας (όταν η πάθηση είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη)
β) ενδιάμεσες ώρες (και χωρίς την άδεια διευθυντή) αν η απουσία μπήκε κατά λάθος από αμέλεια του απουσιολόγου ή του καθηγητή
γ) πρώτες ώρες, αν δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο λόγω κινητικών προβλημάτων του μαθητή

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 25
«Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. (…) Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος»

Νόμος 4115/2013, άρθρο 54, παρ. 2
«Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης: α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου, β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα - αναπηρία)»