Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο Σύλλογος των Καθηγητών να σβήσει απουσίες ενός μαθητή;

Στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς (πριν τις εξετάσεις) ο Σύλλογος των Καθηγητών παίρνει απόφαση για την φοίτηση των μαθητών (αν πέρασαν ή αν έμειναν). Σε αυτό τον σύλλογο ο σύλλογος πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να σβήσει τις απουσίες που οφείλονται στους παρακάτω λόγους:
1) Ειδική αποστολή μαθητών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό με εντολή του Υπουργείου ή του Νομάρχη
2) Απασχόληση μαθητών σε εργασία από τον Διευθυντή ή από τον Σύλλογο των Καθηγητών
3) Παρουσίαση μαθητών στο συμβούλιο επιλογής οπλιτών
4) Συμμετοχή μαθητών σε επίσημους αθλητικούς αγώνες
5) Μέρες θρησκευτικής τους αργίας αλλόθρησκων μαθητών
6) Μεταγραφή μαθητή σε σχολείο άλλης πόλης (μέχρι τρεις ημέρες)
7) Απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα (Θρησκευτικά, Γυμναστική)
8) Στάση εργασίας ή απεργία ΚΤΕΛ - Λεωφορείων
9) Σε μαθητές που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία - μέχρι 24 μέρες τον χρόνο (και μέχρι 3 μέρες τον μήνα)
10) Μετάβαση για θεραπεία στο εξωτερικό (μέχρι τρεις μέρες)
11) Μετάβαση σε άλλη πόλη λόγω εκλογών (1 ή 2 μέρες, ανάλογα με την περίπτωση)

Επίσης ο Σύλλογος μπορεί να σβήσει τις απουσίες που οφείλονται σε αποβολές (μέχρι τρεις ημέρες), αν κρίνει ότι ο μαθητής διόρθωσε την διαγωγή του.

Προεδρικό Διάταγμα 104/79, άρθρο 21, παρ. 1
«Δια τον χαρακτηρισμόν κατά την έννοιαν του Αρ.24 του παρόντος Π.Δ. της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπ` όψιν: α) Απουσίαι εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού μαθητών αποστελλομένων εις το εξωτερικό ή το εσωτερικόν δι` ειδικήν αποστολήν δυνάμει εγγράφου εντολής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή του οικείου Νομάρχου. β) Απουσίαι μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν αυτοίς υπό του Δ/ντού ή δια πράξεως του Συλλόγου των διδασκόντων. γ) Απουσίαι μαθητών δια την προσέλευσιν των ενώπιον του Συμβουλίου επιλογής οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένην. δ) Απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας δημοσίας αθλητικής αρχής. ε) Απουσίαι μαθητών i)του Καθολικού Δόγματος κατά τας εορτάς του Μνηστή¬ρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι της επομένης του Λατινικού Πάσχα, ii)του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραίαν και την 1ην του Εβραϊκού έτους, την ημέραν της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ημέραν του Εβραϊκού Πάσχα, iii) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τας ημέρας των εορτών Σεκέρ Μπαιράμ και Κουρμπάν Μπαιράμ και την προτεραίαν εκάστης τού¬των. στ) Απουσία των μαθητών συνεπεία μετεγγραφής εις Γυμνάσιο ή Λύκειον ετέρας πόλεως επί τρεις ημέρας, μη περιλαμβανομένης εις ταύτας της ημέρας της εκδόσεως του προς αποχώρησιν του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος. ζ) Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή εν όλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλίαν μαθημάτων κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα. (Τα επόμενα προστέθηκαν με το Αρ.1 του Π.Δ.485/83) η)Απουσία μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη. θ)Απουσία μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του Π.Δ.104/79 και του άρθρου 30 του Π.Δ. 294/79 κυρώσεις και μέχρι τριών (3) ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 104/79 και του άρθρου 31 του Π.Δ.294/79 ι)Απουσίες μαθητών μέχρι τριών το πολύ ημερών κατά μήνα οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποίαν πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες 24 ημερών, ια)Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών για την μετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, ιβ)Σε όσους μαθητές μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν θα υπολογιστούν για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους απουσίες μίας ή δύο ημερών κατά περίπτωση»