Αν οι γονείς μου δεν μπόρεσαν να έρθουν εγκαίρως (μέσα σε 10 ημέρες) για να δικαιολογήσουν τις απουσίες μου, αυτές θα μείνουν αδικαιολόγητες;

Εξαρτάται. Θα πρέπει οι γονείς σου να υποβάλλουν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και να περιμένουν την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών στο τέλος της χρονιάς. Με πρόσφατο νόμο, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε το δικαίωμα στον Σύλλογο των Καθηγητών όλων των σχολείων (στα ΕΠΑ.Λ. υπήρχε ήδη η δυνατότητα) να κάνει δεκτά τα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά.

Νόμος 4115/2013, άρθρο 54, παρ.1
«Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις − βεβαιώσεις κηδεμόνων
που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του»