Είναι υπεύθυνος ο απουσιολόγος να σημειώνει τις απουσίες των μαθητών;

Ναι. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό τους και την υπογραφή.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 23, παρ. 2
«Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους».

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 36, παρ. 21
«Οι καθηγητές (...) ελέγχουν με προσοχή τις απουσίες των μαθητών, υπογράφοντες το ημερήσιο δελτίο απουσιών».