Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ο απουσιολόγος επειδή δεν έβαλε απουσία σε έναν μαθητή;

Ναι, γιατί έχει αναλάβει τη σύνταξη του απουσιολογίου και δεν εκτελεί σωστά το καθήκον του.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 23, παρ. 2
«Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους».

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 26 παρ. 3
«Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας (…)»