Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ο απουσιολόγος αν χαθεί ή αν φθαρεί το απουσιολόγιο;

Ναι, γιατί έχει την ευθύνη της φύλαξής του.

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979, άρθρο 23, παρ. 2
«Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται υπό του Διευθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους».