Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν μεταφορά στο σχολείο τους;

Όσοι μαθητές μένουν πολύ μακριά από το σχολείο (ο νόμος περιγράφει αναλυτικά τις αποστάσεις). Αν ο δήμος δεν παρέχει δωρεάν μεταφορά σε κάποιον μαθητή, τότε ο μαθητής δικαιούται ένα μηνιαίο επίδομα για τα μεταφορικά του έξοδα.

Υπ. Απόφαση 35415/01-08-2011, άρθρο 1
«Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)»

Υπ. Απόφαση 35415/01-08-2011, άρθρο 3
«Επιδότηση μαθητών 1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:
α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου τους.
β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται στους μαθητές μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:
i. στους μαθητές της πρώτης (α) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα 85 €
ii. στους μαθητές της δεύτερης (β) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λειτουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται από το διευθυντή του σχολείου και μέχρι 1500 € ανά μαθητή, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ, για κάθε σχολικό έτος»