Επιτρέπεται ο Φυσικός ή ο Μαθηματικός να κόβει βαθμούς σε γραπτό επειδή έχει ορθογραφικά λάθη;

Όχι. Κάθε μάθημα εξετάζει την ύλη που διδάσκεται σε αυτό (σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα). Το μόνο μάθημα στο οποίο αναφέρεται η ορθογραφία σαν βαθμολογικό κριτήριο είναι τα Νέα Ελληνικά (ούτε καν στα Αρχαία ή στην Νέα Ελληνική Λογοτεχνία).


Προεδρικό Διάταγμα 48/2012 - Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου
«Νέα Ελληνική Γλώσσα της Α΄ τάξης (...) Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο»