Πότε μένω στην ίδια τάξη λόγω βαθμών;

Στο Λύκειο περνάς την τάξη αν ο γενικός μέσος όρος σου στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (δηλαδή ο βαθμός των δύο Τετραμήνων μαζί με τον Βαθμό των εξετάσεων) είναι πάνω από 9,5. Αν δεν είναι, τότε δίνεις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα που έχεις τελικό βαθμό κάτω από 9,5. Στο Γυμνάσιο μένεις στην ίδια τάξη (χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να δώσεις για Σεπτέμβρη) όταν έχεις τελικό βαθμό κάτω από 10 σε 5 τουλάχιστον μαθήματα. Αν έχεις κάτω από 10 σε 1 έως 4 μαθήματα, τότε δίνεις αυτά τα μαθήματα τον Σεπτέμβρη, εκτός αν: β) Έχεις μέσο όρο πάνω από 10 στα μη βασικά μαθήματα (Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Γυμναστική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία & Οικιακή Οικονομία), οπότε περνάς όλα τα μη βασικά μαθήματα. γ) Έχεις μέσο όρο πάνω από 13 στα βασικά μαθήματα (τα υπόλοιπα), οπότε περνάς όλα τα βασικά μαθήματα.


Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 (Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου), άρθρο 32, Παρ. 1
«Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας»

Προεδρικό Διάταγμα 465/15.5.81 (Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων), άρθρο 7, παρ. 1
«Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10). γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α΄ ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13). δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Ο μαθητής, που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με τη επιφύλαξη των διατάξεων «της παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82» .