Έχει δικαίωμα το δεκαπενταμελές να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών; Σε ποιες περιπτώσεις;

Ναι, σε κάθε περίπτωση που συζητιούνται θέματα που αφορούν τη μαθητική ζωή (αποβολές, εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ.) το 15μελές μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 5, παρ. 6
«Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου» (Σημ: ο πρόεδρος του 5μελούς και το προεδρείο του 15μελούς)

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 3
«Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1 (16-10-2002), άρθρο 37, παρ. 18
«Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 36, παρ. 15
«(Οι καθηγητές) ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη δια- μόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας»