Κάθε σχολείο μπορεί να κάνει μέχρι 5 περιπάτους τον χρόνο (με απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα μεταξύ τους). Αν ένας μαθητής λείψει από περίπατο, παίρνει τόσες απουσίες όσες θα έπαιρνε αν εκείνη τη μέρα έκανε μάθημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο για τον περίπατο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, ο μαθητής δεν πάει στον περίπατο, χωρίς να πάρει απουσίες.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 1, παρ. 2, 5
«2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα (…) 5. Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες»

· Μία ημερήσια εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) μπορούν να πάνε όλες οι τάξεις.
· Μία πολυήμερη εκδρομή (διάρκειας μέχρι 5 ημερών) μπορεί να πάει η τελευταία τάξη των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Η πολυήμερη μπορεί να φτάσει και τις 7 ημέρες με την προσθήκη δύο αργιών (π.χ. Σαββατοκύριακο), αν ο Σύλλογος των Καθηγητών αποφασίσει ότι αυτό δικαιολογείται από την απόσταση του προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης.
· Μέχρι 2 διήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις (π.χ. σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν να φτάσουν και τις 4ήμερες με την προσθήκη δύο αργιών.
· Μέχρι 9 διδακτικές επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, επιστημονικά κέντρα κ.λ.π.) ανά τάξη διάρκειας μίας ή περισσοτέρων ωρών.
· Πολυήμερες εκδρομές στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν επίσης και στα πλαίσια αδελφοποίησης σχολείων ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σημείωση: Όταν μία πολυήμερη εκδρομή γίνεται με πλοίο που έχει μόνο βραδινά δρομολόγια, η διανυκτέρευση στο πλοίο δεν υπολογίζεται ως διανυκτέρευση της εκδρομής.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρα 1-6
«Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες από τη λήξη των μαθημάτων. (…) Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών (…) Πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις, ή επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες (…) στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (…) και αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν τα προαναφερόμενα προγράμματα. (…) Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις, με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου»

Εγκύκλιος Γ2/21756/1-3-2006
«Στις διανυκτερεύσεις των μαθητών (4 για τις πενθήμερες , 5 για τις εξαήμερες, 6 για τις επταήμερες στο εξωτερικό) δε συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια»

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ψάχνουν τα πράγματα των μαθητών. Στα δωμάτια οι καθηγητές έχουν το δικαίωμα να μπουν μετά από άδεια, γιατί έχουν την ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αν δεν έχει άλλη επιλογή, μπορεί ένας καθηγητής να μπει στο δωμάτιο χωρίς άδεια αν έχει σοβαρή ένδειξη ότι απειλείται η υγεία ή η ζωή του μαθητή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παραβιαστεί η ιδιωτικότητα του μαθητή.


Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14, παρ. 11
«Η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών»

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού (Ν. 2101/1992), άρθρο 16
«Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του»

Ποινικός Κώδικας, άρθρο 25
«Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε»

 

Για οποιονδήποτε λόγο. Οι καθηγητές δεν είναι υποχρεωμένοι να σας πάνε εκδρομή.


Υπ. Απόφαση Γ2/4832/3-12-1990
«Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές»

Ναι, γιατί οι συνοδοί καθηγητές (που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών στην εκδρομή) μπορούν να κρίνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη να τον συνοδέψουν.


Υπ. Απόφαση Γ2/4832/3-12-1990
«Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές»

Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14, παρ. 11
«Η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών»

Όχι. Θεωρείται κατευθυνόμενη αγορά (shopping) και απαγορεύεται.


Εγκύκλιος 120347/Γ2/19-09-2008
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφα των προαναφερθέντων σχετικών εγγράφων προκειμένου να λάβετε γνώση ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα κατευθυνόμενου shopping κατά τις σχολικές εκδρομές»

Υπ. Απόφαση 9988/15-6-07 Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
«Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων ή κέντρων εστίασης και αναψυχής από τους ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς, οδηγούς ή συνοδηγούς καθώς και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε τα ίδια καταστήματα»